Bài viết này sẽ giới thiệu 1 cách vừa có thể thực hiện việc encapsulation vừa có thể tạo new Instance trong Javascript.
Ở bài trước mình đã giới thiệu 1 cách viết module Pattern trong Javascript. Trong bài viết này có đề cập đến việc encapsulation trong Javascript.
Tuy nhiên với module đã tạo ra thì đó chỉ tương đương với class dạng Singleton. Tức là không thể tạo mới 1 Object khác là Instance của module đó.
Trong bài này mình sẽ giới thiệu 1 cách vừa để thực hiện việc encapsulation vừa có thể tạo new Instance trong Javascript.
Create Class
Declare Properties and Methods
Nhận xét:
  • Các private methods and properties nên viết theo đúng coding convention. (Thêm dấu gạch dưới ‘_’ ở đầu)
  • Phân biệt methods public và methods private bằng cách thêm ‘this.’ trước các tên methods. Thực ra việc này có nghĩa là ta đang thêm các public methods vào trong properties của Object là Instance của class Animal.
Example
Các Methods hoặc Properties private khi gọi ra sẽ nhận giá trị ‘undefined’.
Còn các Methods hoặc Properties Public sẽ được sử dụng như bình thường.

Dương Thanh Hải
Tin liên quan: