Open FPT

FPT mở các API và nguồn dữ liệu quý giá dành cho cộng đồng thông qua cổng OpenFPT. Đây được coi là một nền tảng hỗ trợ cho việc chuyển đổi số cho FPT, khách hàng và người dùng cuối. OpenFPT hiện bao gồm các API: Text to Speech, Speech to Text, VnExpress data...