Sero.AI

Sero là một công ty về trồng trọt thông minh với mục tiêu tối ưu hoá việc sản xuất lúa gạo với phân tích dữ liệu toàn thời gian. Sử dụng hình ảnh, cảm biến và ứng dụng trên thiết bị di động của họ sẽ giúp nông dân thu thập dữ liệu tại chỗ trong toàn bộ chu trình phát triển của cây trồng để:
• Đưa ra đề xuất dự phòng thông qua công nghệ Tầm nhìn Máy tính.
• Cung cấp những hiểu biết sâu sắc cho nông dân, các doanh nghiệp nông nghiệp, cán bộ khuyến nông và các nhà nhập khẩu.
Với trụ sở tại Việt Nam, việc tiến hành ngay tại ruộng đồng của công ty đã giúp họ phát triển mạng lưới của mình và hiểu được chuỗi giá trị và nhu cầu của khách hàng hơn.