Phương Trầm

Giám đốc công nghệ thông tin DuPont

Anh Phương Trầm là Giám đốc công nghệ thông tin của DuPont (CIO). Anh là người dẫn dắt tổ chức DuPon IT & Processes trên khắp thế giới, tập trung hỗ trợ công nghệ thông tin trực tiếp cho các đơn vị kinh doanh, đơn vị chức năng và hoạt động khu vực. Anh Phương Trầm gia nhập DuPont vào năm 1989 với cương vị giám đốc điều hành tại Sydney, Australia. Trước khi đầu quân cho DuPont, anh làm việc cho ICI, Australia, đảm đương nhiều vị trí quan trọng.