FPT Education

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT (FPT EDUCATION) thành lập năm 1999, với định hướng là một hệ thống trường thuộc các khối đào tạo khác nhau từ cấp trung học phổ thông, cao đẳng thực hành, đại học và sau đại học, các khối liên kết và trao đổi sinh viên quốc tế. Chiến lược phát triển của FPT Education là trở thành hệ thống giáo dục với tiêu chí Mega “5 đa”: đa trình độ, đa ngành, đa phân khúc, đa phương thức và đa vị trí. Đến nay, FPT Education là giấc mơ thành hiện thực của FPT – Giấc mơ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành CNTT, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước.