Video hướng dẫn về Big Data bao gồm 4 bài học về Big Data và Hadoop. Trong đó, bài học đầu tiên giới thiệu về khóa học, và mục đích của việc hiểu được khái niệm Big Data và Hadoop này.

Sau đó, video sẽ đi vào cách ứng dụng kỹ năng lập trình vào MapReduce, cũng như cách sử dụng các kỹ năng phân tích Big Data bằng Pig, Hive, cùng với mô hình dữ liệu HBase và các thành phần, đồng thời miêu tả về ZooKeeper và Sqoop.

Nội dung trong video hướng dẫn này bao gồm:

 1. Giới thiệu về khóa học dành cho nhà phát triển Big Data và Hadoop ( 0:07 )
 2. Giới thiệu về Big Data ( 3:31 )
 3. Nguồn của Big Data ( 7:48 )
 4. Đặc điểm của Big Data ( 8:30 )
 5. Use case về Big Data ( 13:00 )
 6. Giới thiệu về Hadoop ( 14:20 )
 7. Lịch sử về Hadoop ( 15:04 )
 8. Các tổ chức ứng dụng Hadoop ( 16:32 )
 9. Cơ bản về Hadoop ( 17:50 )
 10. Giới thiệu về VMPlayer ( 18:36 )
 11. Các cài đặt VMPlayer ( 20:51 )
 12. Kiến trúc Hadoop ( 30:13 )
 13. Các thành phần của Hadoop ( 32:47 )
 14. Đặc điểm của HDFS ( 35:39 )
 15. Tính năng của HDFS ( 37:20 )
 16. Kiến trúc HDFS ( 38:15 )

Tin liên quan: