Đây là hướng dẫn về Machine Learning dành cho những người mới bắt đầu tìm hiểu các thuật toán Khoa học dữ liệu cũng như các thuật toán Machine Learning.

Phương pháp hồi quy tuyến tính trong video về Machine Learning này sẽ giúp bạn hiểu các khái niệm cơ bản của thuật toán hồi quy tuyến tính: thế nào là hồi quy tuyến tính, tại sao nó lại cần thiết và cách thức ứng dụng hồi quy tuyến tính đơn giản với các ví dụ đã giải quyết, phân tích hồi quy tuyến tính, ứng dụng hồi quy tuyến tính và mô hình hồi quy tuyến tính. Cuối cùng, tài liệu sẽ triển khai một use case để ước tính lợi nhuận của các công ty sử dụng hồi quy tuyến tính trong Python.

Các chủ đề chính được đề cập đến trong tài liệu:

  1. Giới thiệu về Machine Learning;
  2. Thuật toán học máy;
  3. Ứng dụng hồi quy tuyến tính;
  4. Hiểu về hồi quy tuyến tính;
  5. Hồi quy tuyến tính bội;
  6. Use case – Ước tính lợi nhuận của các công ty.

Tin liên quan: